REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO …

§ 1 Wprowadzenie Sklep prowadzony jest przez spółkę …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………… REGON: ………………………, NIP: ………………………, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla …………………………………………………………. . Dane kontaktowe:

 • adres pocztowy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………
 • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: ……………………………………………………
 • godziny pracy Biura Obsługi Klienta: ………………

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej pojęcia należy rozumieć je jako:

 • ………………………………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………… REGON: ………………………, NIP: ………………………, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla …………………………………………………………. .
 • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez ………………………, pod adresem internetowym: ………………………………………
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia, a w przypadku nieukończenia przez tę osobę osiemnastego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klientem może być również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z …………………… niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym przy zachowaniu tych warunków;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie ……………………… przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 • Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których ……………………… po dokonaniu odpowiednich czynności takich jak skompletowanie i przygotowanie zamówienia, wykonanie lub obsługa produktu oraz zapewnienie przewozu i jego realizacji, dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin ma na celu wskazanie zasad korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zasad zawierania umów sprzedaży oferowanych w Sklepie internetowym oraz wykonywania tych umów. ……………………… podejmuje środki techniczne operacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia w celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności podejmuje środki celem zapewnienie bezpieczeństwa danych gromadzonych i przekazywanych w Sklepie internetowym. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do przestrzegania przy korzystaniu ze sklepu internetowego przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, Ponadto, Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań polegających na działania w ramach Sklepu internetowego polegającego na rozpowszechnianiu spamu oraz innych niechcianych informacji.

§ 2 Konto Klienta

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom założenie i korzystanie z Konta Klienta.
 2. Usługę Konta Klienta świadczy i zapewnia ……………………….
 3. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 4. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia również bez rejestracji i tworzenia Konta Klienta.
 6. Klient może się zarejestrować poprzez utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem: ……………………………………………… lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Aby zarejestrować Konto Klienta należy wypełnić formularz rejestracji przez podanie odpowiednich danych, takich jak: adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy zapoznać się u zaakceptować niniejszy Regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne.
 8. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych, które nie są oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 9. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez ……………………… wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
 10. Umowa o świadczenie w związku z rejestracją Konta Klienta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest przez czas nieoznaczony oraz nieodpłatnie.
 11. Po zarejestrowaniu Konta Klienta Klient ma możliwość się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie ……………………… za pośrednictwem wiadomości o tym informującej na adres: ……………………………………… w formie pisemnej na adres pocztowy ……………………… wskazany we wstępie Regulaminu.
 13. MTA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których w szczególności należy naruszenie niniejszego regulaminu.
 14. MTA może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§ 3 Zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzony przez ……………………… oferuje Klientom wskazane w nim towary.
 2. W sklepie internetowym ……………………… Klient może nabyć towary w nim przedstawiane, które wykonywane są co do zasady na zamówienie.
 3. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w ofercie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.
 4. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego, chyba, że w Sklepie internetowym prowadzone są prace techniczne, uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu.
 5. Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu przez Klienta jest niezbędnym elementem procesu składania zamówienia w Sklepie internetowym. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Elementem procesu składania zamówienia w Sklepie internetowym jest także podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym.
 7. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych, które nie są oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 8. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego przygotować zamówienie poprzez wybór towarów, wybrać miejsce i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Naciśnięcie opcji „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 10. Tworzenie zamówienia odbywa się przez Klienta poprzez korzystanie z funkcji „Koszyka”. Przez naciśnięcie na opcję „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera jego specyfikację oraz ilość.
 11. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do płatności”, Klient wybiera miejsce i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 12. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko oraz adres Klienta,; dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.
 13. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 14. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.
 16. Na etapie zamówienia, w rubryce „Twoje zamówienie” widnieją kwoty (ceny) poszczególnych pozycji w „Koszyku”, następnie kwota podsumowująca te wartości, w następnej kolejności Klient widzi cenę wybranej formy dostawy, a na końcu w pozycji „Łącznie” widzi końcową cenę, kwotę, która stanowi całkowity koszt końcowy dla Klienta.
 17. W trakcie procedury składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia.
 18. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Zaktualizuj koszyk” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia. Opcja ta dostępna jest na etapie „Koszyka”, aby móc zaktualizować koszyk, należy być na tym kroku składania zamówienia.
 19. Nie można edytować koszyka w następnym etapie, tj. po przejściu do następnego kroku poprzez naciśnięcie opcji „przejdź do płatności”.
 20. Możliwy jest jednak powrót do koszyka po kliknięciu „wstecz” w przeglądarce internetowej i ponowne zaktualizowanie koszyka na tym etapie.
 21. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży towaru. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 22. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie ……………………… oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 23. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez ……………………… wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od ……………………… z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a ……………………… .
 24. Potwierdzenie, zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 25. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru niezwłocznie.
 26. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność  przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 27. Usługa umożliwienia złożenia zamówienia jest bezpłatna i jednorazowa, kończy się z momentem złożenia zamówienia lub wcześniejszego odstąpienia przez klienta od jego finalizacji.

§ 4 Ceny, Promocje, Wyprzedaże

 1. Towary prezentowane na stronie mają przypisaną do nich cenę, która stanowi cenę wyrażoną w polskich złotych i jest ceną brutto.
 2. Ceny towarów zatem zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą co do zasady jednej sztuki towaru, zgodnie ze specyfikacją danego towaru.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.
 4. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 5. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.                                            
 8. Na stronach Sklepu internetowego ………………………, mogą być organizowane promocje lub wyprzedaże.
 9. Szczegółowe warunki promocji i wyprzedaży ogłaszane są przed rozpoczęciem danej promocji na stronach Sklepu internetowego.
 10. Uczestnikiem promocji lub wyprzedaży może być Klient.
 11. Co do zasady, promocje i rabaty liczone są od wartości brutto towaru promocyjnego.
 12. Jeśli w wyniku odstąpienia od umowy, odpadną warunki udzielonego w ramach danej Akcji promocyjnej rabatu, Uczestnik traci uprawnienie do udzielonego rabatu. W takim przypadku Uczestnik Akcji promocyjnej zobowiązany będzie według swojego wyboru do zwrotu kwoty udzielonego rabatu albo do zwrotu towaru/towarów promocyjnych, na które udzielono rabatu. Powyższe stosuje się w szczególności, gdy przedmiotem zamówienia jest zestaw promocyjny (w takim przypadku odstąpienie lub rezygnacja z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego zestawu promocyjnego), a także w przypadku, gdy do otrzymania rabatu uprawnia zakup określonej w Akcji promocyjnej liczby towarów.
 13. Zasady promocji i wyprzedaży mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 14. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w promocji lub wyprzedaży decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 15. Promocje i wyprzedaże mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania przewidzianej puli towarów.

§ 5 Realizacja Zamówień

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Towary można odebrać również osobiście w siedzibie ……………………… .
 2. Informacja o aktualnie dostępnych sposobach dostawy oraz jej kosztach są prezentowane do wyboru podczas składania zamówienia.
 3. Koszt dostarczenia towaru ponosi Kupujący.
 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 5. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 14 dni robocze licząc od dnia:
 6. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez ……………………… do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
 7. W przypadku „płatności z góry” przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą bankową obsługiwaną przez system – od dnia otrzymania przez ……………………… potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

We wskazanych powyżej przypadkach termin realizacji zamówienia wynika z konieczności wykonania zamówionych towarów.

 1. W celu odbioru zamówionego towaru w siedzibie ………………………, Klient przedstawi ……………………… w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od ……………………… wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru.
 2. Rekomenduje się wcześniejsze umówienie z ……………………… daty odbioru towaru.
 3. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie umówionym po złożeniu zamówienia, strony umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się wybranych przez strony mogą wybrać termin odbioru zamówienia przez klienta.
 4. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru, ……………………… przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 5. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego Klientowi doręczona zostanie faktura obejmująca przedmiot zamówienia.
 6. W przypadku towarów, które zostaną wykonane na zamówienie Klienta, po ich wykonaniu Klient nie może odstąpić od umowy i obowiązany jest do zapłaty i odbioru zamówionego towaru.
 7. Z zastrzeżeniem zawartym poniżej, faktura o której mowa wyżej, doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail.
 8. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w ustępach powyżej.
 9. Obejmująca przedmiot zamówienia faktura w formie papierowej może zostać wysłana na żądanie Klienta.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ze względu na charakterystykę sprzedawanych towarów w Sklepie internetowym ……………………… prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom we wszystkich przypadkach.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. [Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)].
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której ……………………… wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ……………………… przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował ……………………… o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres korespondencyjny podany w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, ……………………… niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ………………………, z zastrzeżeniem przypadku w którym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, opisane poniżej.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez ……………………… przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. ……………………… może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W związku z charakterem sprzedaży prowadzonej przez ………………………, prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Klienta lub Konsumenta nie przysługuje w wypadkach opisanych powyżej, w szczególności, gdy zamawiany towar wykonywany jest specjalnie na zamówienie kupującego.
 2. Każdorazowo przy ofercie danego towaru w Sklepie internetowym widnieje informacja czy dany towar wykonywany jest na zamówienie.

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. ……………………… jest zobowiązane do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. ……………………… ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 2. Reklamację można złożyć poprzez różne formy komunikacji z ………………………, w szczególności poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie ……………………… .
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt ……………………… dostarczyć wadliwy towar do miejsca siedziby ……………………… .
 4. ……………………… rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, ……………………… zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  § 8 Wsparcie dla konsumentów

 1. Dbając o dobro konsumentów, poniżej ……………………… przedstawia pomocne informacje, które mogą okazać się wartościowe dla konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a ……………………… korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich również może okazać się pomocną instytucją. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl.
 4. Korzystanie z zewnętrznych źródeł pomocy jest dobrowolne.

§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez …………………. . Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie Sklepu internetowego.
 2. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z Newslettera, poprzez wypisanie się, naciskając odpowiednią opcję.

§ 10 Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest ……………………… .
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może skontaktować się z ………………………, pisząc na adres: ……………………… .
 3. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji danej opcji czy sfinalizowania sprzedaży. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika sklepu w Sklepie internetowym, marketingu i reklamy towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 11 Zakończenie

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, według prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. ……………………… uznaje i przestrzega wszelkich praw Klientów przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. Ze względu na szczególny charakter sprzedawanych towarów (towary na zamówienie) ……………………… przypomina o ograniczeniach związanych z prawem do odstąpienia od umowy.
 6. ……………………… zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu/
 7. W przypadku zmiany Regulaminu, do danego zamówienia stosuje się wersję Regulaminu obowiązująca na moment zawarcia umowy i złożenia zamówienia.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………… i wiąże co do umów zawartych od tego dnia.
 9. Załącznikami do Regulaminu są:
 • pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

       Załącznik nr 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna  niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od  niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Skutki odstąpienia od umowy Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem  płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które  zdarzenie nastąpi wcześniej. Przypominamy również o braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w Regulaminie, w szczególności dotyczy to towarów wykonywanych na zamówienie. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ………………………), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:  …………………………………………………………………….

……………………………………………………… z dopiskiem „Zwrot”. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… adres poczty elektronicznej: ……………………… numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: ……………………… 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*: …… umowy dostawy następujących rzeczy*: _________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*: __________________________________________________________________________________________________________________________ – Data zawarcia umowy*/odbioru*: _________________________________________________________________________________ – Imię i nazwisko konsumenta(-ów):  _______________________________________________________________________________ – Adres konsumenta(-ów): ___________________________________________________________________________________________ – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _____________________________________ – Data: ___________________________________ (*) Niepotrzebne skreślićka

Możliwe indywidualne wyceny